تبلیغات
روانشناسی - مشاوره تلفنی ۲

دوشنبه 28 آذر 1384 - 08:12 ق.ظ


ویژگی های یك مشاور خوب

در قسمت قبل هدف از راه اندازی مشاوره تلفنی و كارایی های آن عنوان شد . اینك در ادامه ویژگی های یك مشاور خوب ارائه می شود.

1- خودآگاهی

2- همدلی (خود را جای مراجع گذاشتن)

3- خلوص (بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد)

4- همخوانی (یكپارچگی)

ویژگی های یك مشاور خوب

مشاوره تلفنی به چه منظور راه اندازی شد؟ ( قسمت دوم )

 در قسمت قبل هدف از راه اندازی مشاوره تلفنی و كارایی های آن عنوان شد . اینك در ادامه ویژگی های یك مشاور خوب ارائه می شود.

1- خودآگاهی

2- همدلی (خود را جای مراجع گذاشتن)

3- خلوص (بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد)

4- همخوانی (یكپارچگی)

5- احترام مثبت (پذیرش شرط اولیه خصوصاً از جانب مشاور)

6- توانایی ارتباط (توانایی در گوش دادن، پاسخ مثبت)

7- دانش

8- یكپارچگی و انسجام اخلاقی ( از لحاظ شخصیتی به ثبات رسیده باشد)

 رفتارهای مؤثر و غیر مؤثر یك مشاور

 

رفتارهای غیر مؤثر

رفتارهای مؤثر

غیر كلامی

كلامی

قطع صحبت مراجع

استفاده از كلمات قابل فهم

نصیحت كردن

برگشتن  به عقب و تصریح گفته‌های مراجع

اندرز دادن

تفسیرهای به ‌موقع

موعظه كردن

خلاصه كردن گفته‌های مراجع

سرزنش كردن

پاسخ‌ دهی به پیام اصلی

نیشخند زدن

استفاده از تقویت‌های كلامی (آها، هوم، متوجهم، بله)

التماس كردن

صدازدن مراجع به اسم كوچك یا ضمیر "تو"

پاسخ به سؤالات شخصی دستور دادن، تقاضا كردن

طرح سؤالات بخصوص ، سؤالاتی كه با چرا شروع می‌شود

تفسیر افراطی

استفاده بجا و مناسب از شوخی برای كاستن از تنش مراجع

نگرش ترحم‌آمیز

برخورد محرمانه و غیر داورانه

به‌ كارگیری كلمات غیر قابل فهم بر دیگران

افزودن درك بیشتر به گفته‌های مراجع

 


ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[روانشناس روانشناسی | لینک ]
نوشته های پیشین ...